Privacybeleid

Bij ERMEO is de bescherming van uw persoonlijke gegevens een prioriteit.

Wanneer u de website www.ermeo.com (hierna te noemen de "Site ") gebruikt, kunnen wij persoonlijke gegevens over u verzamelen.

Het doel van dit beleid is om u te informeren over hoe wij deze gegevens verwerken.

1. Wie is de gegevensbeheerder?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is ERMEO, een société par actions simplifiée (vereenvoudigde naamloze vennootschap), ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Parijs onder nr. 809 717 291 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 157 Boulevard Mac Donald 75019 PARIS (hierna "wij " genoemd).

2. Welke gegevens verzamelen we?

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een persoon te identificeren, hetzij direct, hetzij door kruisverwijzingen met andere gegevens.

We verzamelen gegevens in de volgende categorieën:

 • Identificatiegegevens (met name uw achternaam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer);
 • Verbindingsgegevens (met name gebruikersnaam en wachtwoord)
 • Gegevens met betrekking tot uw beroepsleven (in het bijzonder de naam van het bedrijf waarvoor u werkt en de functie die u bekleedt).
Verplichte gegevens worden aangegeven wanneer u ons uw gegevens verstrekt. Ze zijn gemarkeerd met een sterretje en zijn noodzakelijk om u onze diensten te kunnen leveren.


3. Op welke wettelijke gronden, voor welke doeleinden en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?


DoelenWettelijke basisHoudbaarheid
Een demonstratie geven van ons ERMEO-platformUitvoering van precontractuele maatregelen op uw verzoekUw persoonlijke gegevens worden 3 jaar bewaard vanaf de datum van verzameling of het laatste actieve contact.
Toegang tot het ERMEO-platformUitvoering van een contract dat u hebt afgeslotenVoor klanten: persoonlijke gegevens worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie, plus een periode van 3 jaar vanaf het einde van de contractuele relatie.

Voor potentiële klanten: gegevens worden bewaard voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van uw laatste actieve contact.
Een bestand van klanten en prospects opbouwen Onze legitieme belangen in het ontwikkelen en promoten van ons bedrijfVoor klanten: gegevens worden bewaard voor de duur van de commerciële relatie en worden 3 jaar na het einde van de commerciële relatie verwijderd.

Voor potentiële klanten: gegevens worden bewaard voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van uw laatste actieve contact.
Nieuwsbrieven, verzoeken om informatie, promotieberichten en uitnodigingen voor webinars versturenOnze legitieme belangen in het ontwikkelen en promoten van ons bedrijf
De gegevens worden 3 jaar bewaard vanaf de datum van uw laatste actieve contact.
Reageren op uw verzoeken om informatie Ons legitieme belang om te reageren op uw verzoekenDe gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om uw verzoek om informatie te verwerken en worden verwijderd zodra het verzoek is verwerkt.
Beheer van verzoeken om rechten uit te oefenen Voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingenAls we u om een identiteitsbewijs vragen: we bewaren dit alleen voor de tijd die nodig is om uw identiteit te verifiëren. Zodra de verificatie is uitgevoerd, wordt het identiteitsbewijs verwijderd.

Als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken tegen colportage: we bewaren deze informatie 3 jaar.


4. Wie ontvangt uw gegevens?

Wij hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens:

 • Het personeel van ons bedrijf ;
 • Onze onderaannemers: hosting service provider, service provider voor het versturen van nieuwsbrieven, CRM tool, support tool en onze customer relationship management tool;
 • Indien van toepassing: publieke en private instanties, uitsluitend om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (in het bijzonder onze accountants).


5. Is het waarschijnlijk dat uw gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Unie?

Je gegevens worden voor de duur van de verwerking bewaard en opgeslagen op servers van OVH, gevestigd in de Europese Unie.

Als onderdeel van de tools die we gebruiken (zie artikel over ontvangers met betrekking tot onze onderaannemers), kunnen uw gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Unie. De overdracht van uw gegevens in deze context is beveiligd met de volgende tools:

 • Of de gegevens worden doorgegeven aan een land dat volgens een besluit van de Europese Commissie een passend beschermingsniveau biedt;
 • Of we hebben een specifiek contract gesloten met onze verwerkers voor de doorgifte van uw gegevens buiten de Europese Unie, gebaseerd op de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen tussen een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker;
 • Of we nemen onze toevlucht tot de passende garanties die worden geboden door de toepasselijke regelgeving.

6. Welke rechten heb je op je gegevens?

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Recht op informatie : dit is precies waarom we dit beleid hebben opgesteld. Dit recht is vastgelegd in artikel 13 en 14 van de RGPD.
 • Recht op toegang : u hebt te allen tijde recht op toegang tot al uw persoonlijke gegevens, in overeenstemming met artikel 15 van de RGPD.
 • Recht op rectificatie : u hebt te allen tijde het recht om onnauwkeurige, onvolledige of verouderde persoonsgegevens te rectificeren in overeenstemming met artikel 16 van de RGPD.
 • Recht op beperking : u hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen in bepaalde gevallen die zijn gedefinieerd in artikel 18 van de RGPD.
 • Recht op wissen : u hebt het recht om te eisen dat uw persoonlijke gegevens worden gewist en om het verzamelen ervan in de toekomst te verbieden op de gronden die worden genoemd in Artikel 17 van de GDPR.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit (in Frankrijk de CNIL), als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de toepasselijke teksten. (Artikel 77 van de RGPD)
 • Het recht om richtlijnen op te stellen met betrekking tot het bewaren, verwijderen en doorgeven van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden, in overeenstemming met artikel 40-1 van de Franse wet op gegevensbescherming.
 • Recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken : voor doeleinden die zijn gebaseerd op toestemming, bepaalt artikel 7 van de RGPD dat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken. Deze intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd.
 • Recht op overdraagbaarheid : onder bepaalde voorwaarden, gespecificeerd in Artikel 20 van de GDPR, heb je het recht om de persoonlijke gegevens die je aan ons hebt verstrekt te ontvangen in een standaard machineleesbaar formaat en om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan de ontvanger van jouw keuze.
 • Recht op bezwaar : op grond van artikel 21 van de GDPR heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Houd er echter rekening mee dat we je gegevens ondanks dit bezwaar kunnen blijven verwerken om legitieme redenen of om juridische claims te verdedigen.

U kunt deze rechten uitoefenen door ons te schrijven via de onderstaande contactgegevens. Wij kunnen u vragen ons aanvullende informatie of documenten te verstrekken om uw identiteit te bewijzen.

7. Contactpunt voor persoonlijke gegevens

E-mailadres contactpersoon: contact@ermeo.com

Contactadres: ERMEO, 157 Boulevard Macdonald, 75019 PARIJS

8. Wijzigingen

We kunnen dit beleid te allen tijde wijzigen, in het bijzonder om te voldoen aan regelgevende, wettelijke, redactionele of technische ontwikkelingen. Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf de datum waarop de gewijzigde versie van kracht wordt. U wordt daarom verzocht regelmatig de meest recente versie van dit beleid te raadplegen. Desalniettemin zullen we je op de hoogte houden van belangrijke wijzigingen in dit vertrouwelijkheidsbeleid.


Inwerkingtreding: dinsdag 13 april 2021