Juridische informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN
De site die toegankelijk is via de volgende URL's: www.ermeo.com wordt beheerd in overeenstemming met de Franse wetgeving. Op het gebruik van deze site zijn deze voorwaarden van toepassing. Door de site te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd. Ze kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door het bedrijf worden gewijzigd. Ermeo kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van de service.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt regelmatig bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden, weglatingen of hiaten bevatten. Als u een hiaat, fout of schijnbare storing opmerkt, meld dit dan per e-mail en geef een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het probleem (pagina die het probleem veroorzaakt, actie die het probleem veroorzaakt, type computer en gebruikte browser, enz.) Het downloaden van inhoud gebeurt op eigen risico van de gebruiker en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan Ermeo niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de computer van de gebruiker of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. Ermeo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hyperlinks die in het kader van deze website naar andere bronnen op het internet leiden.

GESCHILLEN
Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Franse recht en alle geschillen of betwistingen die kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken die bevoegd zijn voor de maatschappelijke zetel van Ermeo. De referentietaal voor de beslechting van geschillen is het Frans.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle inhoud op deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot grafische elementen, afbeeldingen, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en pictogrammen, evenals de lay-out ervan, zijn het exclusieve eigendom van Ermeo, met uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud die toebehoort aan andere partners of auteurs. Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ermeo. Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L.3335-2 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die aanleiding kan geven tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde Inhoud gerechtelijke stappen tegen u ondernemen. Ermeo is op identieke wijze de eigenaar van de "rechten van de producenten van databanken" bedoeld in Boek III, Titel IV, van het Wetboek van Intellectuele Eigendom (wet nr. 98-536 van 1 juli 1998) met betrekking tot auteursrechten en databanken. Gebruikers en bezoekers van de website mogen een hyperlink naar deze site maken, maar alleen naar de homepage, die toegankelijk is via de volgende URL: www.ermeo.com, op voorwaarde dat deze link in een nieuw venster wordt geopend. In het bijzonder is een link naar een subpagina ("deep link") verboden, evenals het openen van deze site binnen een frame ("framing"), zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Ermeo. Voor alle verzoeken om toestemming of informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@52.47.210.212. Voor de pers gelden specifieke voorwaarden. Bovendien is voor de opmaak van deze site het gebruik vereist van externe bronnen waarvan wij de rechten hebben verworven of waarvan de gebruiksrechten openstaan: HOSTER OVH 2 rue Kellermann 59100 ROUBAIX - Frankrijk Om contact op te nemen met deze host gaat u naar www.ovh.com/fr/support/ VOORWAARDEN VAN SERVICE Deze site wordt aangeboden in HTML5- en CSS3-talen. Voor een groter gebruiksgemak en mooiere afbeeldingen raden wij u aan moderne browsers te gebruiken, zoals Safari, Firefox, Chrome, enz.

INFORMATIE EN UITSLUITING
Ermeo stelt alles in het werk om betrouwbare informatie te verstrekken en zijn websites op betrouwbare wijze bij te werken. Fouten of weglatingen kunnen echter voorkomen. De internetgebruiker dient daarom de juistheid van de door Ermeo verstrekte informatie te controleren en wijzigingen die hij nuttig acht aan de site door te geven. Ermeo is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie, of voor enige directe of indirecte schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

COOKIES
Voor statistische en weergavedoeleinden gebruikt deze site cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen om technische gegevens over uw surfgedrag te registreren. Sommige delen van deze site kunnen niet functioneren zonder cookies te accepteren.

HYPERLINKS
De websites van Ermeo kunnen links bevatten naar andere websites of andere bronnen die op het internet beschikbaar zijn. Ermeo heeft geen controle over de sites die verbonden zijn met zijn internetsites. Ermeo is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en bronnen, noch garandeert zij deze. Ermeo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de inhoud van deze externe sites of bronnen, en met name uit de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of uit het gebruik dat eventueel van deze elementen wordt gemaakt. De risico's verbonden aan dit gebruik zijn volledig ten laste van de internetgebruiker, die de gebruiksvoorwaarden ervan moet naleven.

AANSPRAKELIJKHEID
Er wordt geen enkele andere garantie gegeven aan de klant, die de plicht heeft zijn behoeften duidelijk te formuleren en zich te informeren. Indien de door Ermeo verstrekte informatie onjuist blijkt te zijn, is het de verantwoordelijkheid van de klant om de consistentie of plausibiliteit van de verkregen resultaten te verifiëren. Ermeo is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens derden voor het gebruik door de klant van de informatie of het ontbreken daarvan in haar producten, met inbegrip van een van haar internetsites.

DE ONDERNEMING
Bedrijfsnaam: Ermeo
Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van €12.861,03
Ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Parijs onder nummer 809 717 291 RCS PARIS
BTW-nummer: FR91809717291
Maatschappelijke zetel: 157, boulevard macdonald 75019 Parijs
Telefoonnummer: 01 84 80 08 30
U kunt contact opnemen met ermeo. com via het formulier op de volgende pagina: https: //contactnew.ermeo.com/
Directeur publicatie: Pierre Joly, algemeen directeur(pierre.joly@ermeo.com, 06 67 31 20 94).
Hosting van de website: OVH SAS met een kapitaal van €10.069.020 RCS Lille Métropole 424 761 419 00045, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix - 09 72 10 10 10